Kiedy ubezpieczyciel nie pokryje szkód objętych ubezpieczeniem OC pojazdu? Wyłączenia odpowiedzialności

Autor(-ka): | 2012/02/15 | Podstawy prawne odszkodowań

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zobowiązuje osoby uczestniczące w zdarzeniu objętym ubezpieczeniem obowiązkowym do pojęcia stosownych działań w celu zminimalizowania powstałej szkody. Fakt podjęcia owych działań jest bardzo istotny, gdyż niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę może wpłynąć na wysokość odszkodowania.

Katalog działań, do których zobowiązani są wszyscy uczestnicy zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym określony został w art. 16 ust. 1 przedmiotowej ustawy i przedstawia się następująco:

1. uczestnicy zdarzenia obowiązani są do przedsięwzięcia wszelkich środków mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych,

2. w miarę możliwości należy zapobiec zwiększeniu się szkody,

3. jeżeli doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub zachodzi prawdopodobieństwo, że jest on wynikiem przestępstwa, należy niezwłocznie powiadomić o nim Policję.

Ponadto osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej musi udzielić pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia oraz pozwalających na identyfikację zakładu ubezpieczeń. Osoba ta powinna również niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu zakład ubezpieczeń i udzielić mu niezbędnych wyjaśnień oraz posiadanych informacji (art. 16 ust. 2).

Podkreślić należy, że zgodnie z ust. 3 przedmiotowej ustawy osoba, której odpowiedzialność objęta jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jak również osoba występująca z roszczeniem powinny mieć na uwadze, że ich obowiązkiem jest również ułatwienie ustalenia okoliczności w jakich doszło do zdarzenia, rozmiaru powstałych szkód oraz udzielenie pomocy zakładowi ubezpieczeń i innym przewidzianym w ustawie podmiotom w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody.
Niedopełnienie powyższych obowiązków z winy umyślnej lub przez rażące niedbalstwo, jeżeli miało wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej tychże osób bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, spowoduje, że zakład ubezpieczeń będzie mógł dochodzić od nich zwrotu części wypłaconego odszkodowania lub ograniczyć wypłacane świadczenie (art. 17).

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje również sytuacje, w których odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń będzie wyłączona. Może to nastąpić ( art. 38 ust. 1):

1. jeżeli uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia wyrządzone zostały przez kierującego pojazdem jego posiadaczowi, np. samochód został uszkodzony przez osobę nie będącą jego właścicielem, której tenże samochód pożyczony; dotyczy to również sytuacji, w których posiadacz pojazdu, którym szkoda została wyrządzona jest jednocześnie posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu, w którym szkodę wyrządzono;

2. w przypadku powstania szkody w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że winnym powstania szkody jest posiadacz innego pojazdu mechanicznego;

3. jeżeli szkoda polegała na utracie podczas zdarzenia gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;

4. w sytuacji, która doprowadziła do zanieczyszczenia lub skażenia środowiska.
Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń przytoczone w punkcie pierwszym nie dotyczy szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez ich posiadaczy z tym samym finansującym lub zostały przez nich przewłaszczone na tego samego wierzyciela, a także kiedy są one przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

2,398 całkowita ilość odwiedzin, 1 dziś

Tagi: , ,